C0KL

“Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong (agama) Allah sebagaimana Isa
ibnu Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia: “Siapakah yang
akan menjadi penolong-penolongku (untuk menegakkan agama) Allah?” Pengikut-pengikut
yang setia itu berkata: “Kamilah penolong-penolong agama Allah”, lalu
segolongan dari Bani Israil beriman dan segolongan lain kafir; maka Kami berikan
kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka,
lalu mereka menjadi orang-orang yang menang.” [QS. Ash Shaff,61 :14]

Noesantara 1945 Hacker Team